Финансови комуникации / връзки с инвеститорите

“Муха и банка се убиват с вестник”. Същото важи и за публична компания. Тази максима е позната на всеки мениджър във финансова инситуция и/или публична компания.

Истината е, че финансовите институции и публичните компании се явяват всеки ден пред “съда” на своите клиенти и инвеститори. И голяма част от „пледоариите” им се комуникират през медиите.

И както при всяко явяване пред съд, по-разумните ползват услугите на „медийни адвокати”, т.е. специализирани комуникационни консултанти, каквито сме ние - екипът на Grozdanov Communications Consulting. Именно това е смисълът на предлаганите от нас услуги „Финансови комуникации” и „Връзки с инвеститорите”.

Има три основни специфики, които затрудняват неспециализираните ПР консултанти при комуникацията с инвеститорите:

 • Материята е сложна и изисква икономическо образование и опит, за да бъде разбрана и комуникирана ефективно.
 • В противовес с типичната за българската медийна среда небрежност към детайла, се изисква огромна отговорност към точността на информацията. И най-малката грешка може да доведе до значителни финансови вреди.
 • Инвеститорите са много специфична аудитория. Те са умни, много предпазливи и недоверчиви. Повечето разбират бизнеса в детайли и се отнасят много отрицателно към типичните лековати „ПР-ски номера”. В този смисъл комуникацията с тях изисква много дълбоко разбиране на бизнеса, много сериозно отношение към посланията, които се излъчват и в същото време, колкото е възможно по-голям контрол върху информацията, която се разпространява към медиите.

Това, което различава екипа на Grozdanov Communictions Consulting от повечето медийни консултанти у нас, е образованието в областта на финансите и икономиката и най-вече редкия опит в корпоративните комуникации на публични компании, първични публични предлагания /IPO/, комуникациите на финансови компании, финансови и кредитни продукти, банки и др. Именно това е причината да сме една от малкото специализирани компании в областта на финансово-инвеститорските комуникации.

Работата с нас гарантира сътрудничество на специалисти със задълбочени познания и опит в сектора, както и предварителена подготовка по широка палитра от проблеми, с които може да се наложи да се справим съвместно със своите клиенти. Във всички области съблюдаваме най-високите етични и професионални стандарти и се придържаме към изискванията на пазара за яснота и прозрачност.

С добре планирана и таргетирана кампания инвестиционната общност и медиите бяха подготвени за предстоящото листване на акциите на ПИБ за търговия на БФБ

 

 

 


 В поредица от срещи с инвеститори и журналисти мениджърите на ПИБ представиха емисията и отговориха на многобройните въпроси, свързани с нея

 

 

 

В резултат ПИБ реализира една от най-успешните емисии в историята на БФБ. Банката набра 176,55 млн. лева за 15% от капитала си, а в периода на предлагането бяха подадени поръчки на стойност 1,317 милиарда лева, които надхвърлиха близо 6 пъти предложеното количество от 16,5 млн. акции

 


През декември 2007 г. „Индустриален холдинг България” АД успешно набра над 42 млн. лева чрез увеличение на капитала си. С редица комуникационни изяви изпълнителният директор на холдинга Данета Желева представи пред инвеститорите бизнес потенциала на проектите, чието финансиране целеше да осигури емисията


В края на най-конкурентната за парите на инвеститорите 2007-ма година лидерът в дигиталния печат у нас ”Билборд” АД набра 10 950 000 лв. при почти 14 пъти презаписване. Емисията беше катализирана от редица изявления на мениджмънта, фокусирани към потенциалните инвеститори

Специфични услуги

- Текущи връзки с инвеститорите - комуникиране на привлечения капитал

Медийната комуникация с инвеститорите, миноритарните акционери, притежателите на облигации и други ценни книжа, анализаторите на дълга и рейтинговите агенции е важна колкото и директната връзка в тях.

Нашият екип предлага текущи връзки с тези аудитории и комуникационни програми, чиято цел е да подобрят инвестиционния образ на компанията и по този начин да влияят позитивно на котировките на нейните ценни книжа и тяхната ликвидност.

От нашите услуги се възползват и компании, обект на кредитен рейтинг, в процеса на оценяването и публичното оповестяване на крайната оценка.

Нашият екип има опит в дългогодишната комуникация с посочените аудитории на една от най-големите компании, листнати на БФБ – „Петрол” АД. С отговорната си и ефективна работа сме спомогнали за успешната реализация на редица проекти и събития като:

 • Емитиране на облигации
 • Продажба на дъщерни компании и активи
 • Вътрешно преструктуриране
 • Общи събрания на акционерите и промени в управителните органи и др.
 • Първично публично предлагане (IPO) и набиране на средства

„Аз не инвестирам в една компания, а в нейния мениджмънт”. Повечето инвеститори разсъждават така и затова следят и най-малката медийна изява на управителите на публичните компании и на тези, на които предстои IPO. Те не само следят всяка дума, но се опитват да четат и между редовете в старанието си да получат повече информация, с която да аргументират своето инвестиционно решение. Но същото правят и регулаторните органи...

Нашият екип помага на своите клиенти, на които предстои IPO, да формулират ефективни послания и да ги предадат към инвеститорите прецизно, коректно и достоверно. Най-важният елемент в този тип комуникация е контролът върху излъчваната информация и ние използваме редица международно доказани техники, с които преодоляваме типичната за някои медии незадълбоченост и небрежност към детайла. Така предотвратяваме излизането на „изкривени” или направо неверни публикации, които биха могли да влошат резултата от предстоящото IPO, да го провалят или да доведат до административни конфликти с регулаторните органи, като КФН. Всъщност всички първични предлагания, по които сме работили, са преминали успешно и са постигнали отлични резултати.

По време на подготовката и осъщестявяването на комуникационната стратегия ние работим като част от екипа, който реализира предстоящото IPO – мениджъра на емисията, инвестиционните и юридическите консултанти, директора за връзки с инвеститорите /ако има вече такъв/ и др. В тясна координация с тях ние реализираме следните важни стъпки за успешната комуникация на проекта:

 • Формулирането на силна „бизнес история” на компанията за целта на проекта
 • Стратегия за нейното комуникиране
 • Подготовка на мениджмънта да предаде тази история чрез медиите
 • Подготовка и реализация на набор от техники на съвременната комуникация, чрез които историята да бъде разпространена достоверно, като: серии от презентации /т.нар. „road shows”/, брифинги, интервюта и обзорни материали, мнения на трети страни /т.нар. Third party endorsement/ и дори дискусии в инвеститорските форуми, анкети, stakeholder polls, блогове и др.

С работата си нашият екип е помогнал на следните проекти да постигнат целите си:

 • Едно от най-успешните IPO в историята на БФБ – това на ПИБ през 2007 г.
 • IPO на „Билборд” АД, увеличение на капитала на „Индустриален Холдинг България”АД
 • Комуникация на емисии облигации на една от най-големите компании на БФБ – „Петрол”АД, продажбата на „Евробанк” АД на банка Пиреос” и др.

- Сливания и придобивания (M&A) / Корпоративно преструктуриране

Огромен дял от корпоративните сливания и придобивания са частично или напълно неуспешни, като корпоративната култура и комуникации са сред най-големите предпоставки за това.

Компаниите в процес на корпоративно и финансово преструктуриране имат кризисната нужда от подкрепата на своите ключови аудитории /stakeholders/, а тази подкрепа почти винаги изисква постигането на компромиси, чрез ефективна комуникация.

Нашият екип създава и реализира за своите клиенти стратегии, които постигат ефективна комуникация в среда на конкуриращи се интереси на различни групи хора като: служители и синдикати, клиенти, доставчици, инвеститори, кредитори, политически и регулаторни длъжностни лица, медии и др.

Работата ни намира приложение при различни процеси на промяна като: сливания и придобивания, обявяване на несъстоятелност, затруднения на дълговите и капиталови пазари, разследване, управление на риска, съдебни дела, регулаторни и политически консултации, кризисни решения и бизнес консултиране.

При реализация на големи международни проекти, формираме екипи от водещи специалисти в областта на трансгранични сливания и придобивания, които вземат ранна и активна роля заедно с мениджмънта, юридическите, инвестиционните и други съветници на компанията. Това ни дава възможност максимално добре да планираме и осъществяваме комуникациите в една трудна, уязвима и силно регулирана среда.